Obsah

Zpět

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Stěžov - VÝZVA

 

Vážená paní,
Vážený pane,


dovolujeme si Vás jako vlastníka zemědělské půdy v k. ú. Stěžov požádat o vyplnění žádosti o zahájení komplexní pozemkové úpravy (KPÚ). Tato výzva je určena pro vlastníky půdy, která je zapsaná v katastru nemovitostí jako: orná půda, ovocný sad, trvalý travní porost, popř. jiný druh pozemku s uvedeným způsobem ochrany: zemědělský půdní fond.

V případě, že si nebudete vědět rady s vyplněním, pomůžeme Vám s vyplněním.


Pozemkové úpravy provádí Státní pozemkový úřad. Postupně probíhají na území celé republiky. Pokud nepodáme společnou žádost, tak se na naše katastrální území dostane řada za mnoho let. Podáním společné žádosti mohou být KPÚ zahájeny třeba již v roce 2024.
Proto navrhujeme, aby obec Milín a vlastníci půdy společně zažádali o provedení komplexních pozemkových úprav dle zákona č. 139/2002 Sb. Pro vyvolání pozemkových úprav se musí vyslovit vlastníci pozemků nadpoloviční výměry zemědělské půdy příslušného katastrálním území.

Výhody KPÚ:

  •  uspořádají se vlastnické vztahy k zemědělským pozemkům. V katastrech je řada vlastníků polí, kteří
  • ke svému pozemku nemají přístupovou cestu. Pole jsou často rozdrobená na malé části, které je složité obhospodařovat.
  • vytvoří se síť polních cest, včetně majetkového řešení. Nyní jsou v katastru často cesty
  • na soukromých pozemcích, které obci znesnadňují zásadnější opravy nebo rekonstrukce.
  • šance na výsadbu doprovodné zeleně, protierozního opatření, realizace prvků pro zachování ekologické stability – tůně, apod.
  • vyřeší za vlastníky nutné změny druhu pozemků a způsob jejich využití, vlastníci nebudou muset složitě řešit záležitosti s tím spojené s několika úřady.

Komplexní pozemkové úpravy nikterak neznehodnotí Váš majetek nebo nezmenší jeho výměru. Scelením jednotlivých parcel a jejich uspořádání do logicky obhospodařovatelného tvaru naopak dojde k finančnímu zatraktivnění zemědělských pozemků.

Obec Milín je připravena na výstavbu nebo obnovu cest a další krajinotvorná opatření použít prioritně pozemky ve svém vlastnictví.

 

Děkujeme.


Ing. Vladimír Vojáček v. r.
starosta

Prosíme originál žádosti odevzdejte/zašlete na Obecním úřadě Milín, 11. května 27, 262 31 Milín. Po nashromáždění potřebného počtu žádostí budou všechny žádosti společně předány pozemkovému úřadu.


Kontaktní osoba: Petr Walenka, tajemník OÚ Milín, tajemnik@milin.cz, tel.: 606 707 236.

 

Tiskopis žádosti k vyplnění (65.92 kB)

Leták - jak probíhají pozemkové úpravy (4.48 MB)

Krok za krokem - o pozemkových úpravách (1.72 MB)

Vyvěšeno: 3. 7. 2023

Datum sejmutí: 31. 12. 2023

Zodpovídá: Petr Walenka

Zpět