Obsah

Mateřská škola Milín

V roce 1946 zahájena činnost MŠ Milín v nouzových prostorách na Homoli. V srpnu 1959 je dokončena stavba nové školní budovy v Milíně na sídlišti (v současnosti využívána jako školní družina při ZŠ Milín). MŠ Milín má svoje vlastní stránky.

Webové stránky školky

Z HISTORIE 
Roku 1982 je postavena nová čtyřtřídní mateřská škola v Sokolské ulici. Během stavby bylo odpracováno mnoho dobrovolných brigádnických hodin (tzv. akce Z). 
 

ZE SOUČASNOSTI 

Personální obsazení ve šk. roce 2018/2019

Ředitelka: Jaroslava Humlová

Učitelky:

1. třída        Helena Mazáková, Helena Kuncová

2. třída        Jaroslava Humlová, Marie Znamenáková

3. třída        Věra Laznová, Bc. Aneta Kolingerová

4. třída        Ludmila Dvořáková, Klára Janoušková + chůva Šárka Šedivá

Kuchařky:   Marie Slámová, Lenka Kadlecová

Vedoucí ŠJ:  Drahoslava Šlapáková

Školnice:      Radka Blažková

Uklízečky:     Drahoslava Šlapáková, Olga Pešková


2. Kontakt:

Mateřská škola
Sokolská 320
262 31 Milín
Telefon: 326 551 692, 739 598 475
e-mail: msmilin@seznam.cz

3. Provozní doba ve školním roce 2018/2019: 6.00 – 16.15 hod. 
Otvírací dobu lze přizpůsobuje aktuálním potřebám a možnostem.

4. Počet tříd: 4: 1. tř.: 3 - 4 roky, 2. tř.: 4 - 5 let, 3. tř.: 5 - 6 let, 4. tř.: 2,5 - 3 roky. 
Celková kapacita školky je 100 dětí.

5. Učební plán: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s tematickým názvem „Školička U Lesíčka“.

6. Vybavení školy:
MŠ je tvořena třemi pavilony – jeden hospodářský (kuchyně, kancelář ředitelky školy, kancelář vedoucí ŠJ, bytová jednotka, skladové prostory), ve dvou zbývajících se nacházejí třídy. K budově patří rozlehlá oplocená zahrada, na které je velká herní sestava, skluzavky, pískoviště a další vybavení k pohybovému vyžití dětí.
Každá třída má své sociální vybavení (WC, umývárnu, sprchový kout, šatnu). 

7. Placení obědů a školného:
Měsíční výše školného v tomto školním roce činí: 300 Kč. Platí se zároveň s obědy buď u vedoucí školní jídelny, nebo příkazem z účtu. 

PLÁNOVANÉ AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 

Kulturní:
návštěva divadla v Příbrami, filmových představení v místním kině, hostování divadel v MŠ, kouzelnické představení v MŠ, návštěva Hornického muzea v Příbrami.

Poznávací výlety: 

výlet do ekocentra Čapí hnízdo, návštěva zámku v Březnici, návštěva Stanice zraněných zvířat , polodenní pěší výlety po okolí.

Vzdělávací a zájmové:
seznamování s angličtinou v projektu ,,Angličtina hrou, náprava výslovnosti dětí ,,Cvičíme si jazýček“ - spolupráce s klinickým logopedem, předčtenářské dovednosti- příprava na čtení Ve spolupráci se ZŠ projekt ,,Než půjdu do školy“.

Ozdravné:
plavecký výcvik

Udržování zvyků a tradic:
oslava Vánoc – seznamování se zvyky a tradicemi, vynášení Morany – vítání jara, tematické akce k ročním obdobím a svátkům, Tříkrálová sbírka 

Kulturní vystoupení:
vítání občánků Milína, veřejná vystoupení, vystoupení u příležitosti oslav adventu, besídky pro rodiče, výstavky dětských prací, Zahradní slavnost - rozloučení s předškoláky

Soutěže:
účast na výtvarných soutěžích

Oslavy:
Den bez aut – zapojení rodičů, Den Země – ekologické akce ve spolupráci se ZŠ, Měsíc knihy – spolupráce s místní knihovnou, Den dětí – praktická ukázka požární techniky Hasičského sboru Milín, závody a soutěže

Den otevřených dveří: 
při zápisu nových dětí do MŠ

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI 

Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Milín – technická zařízení. 
Webové stránky zadavatele