Obsah

Mateřská škola Milín

V roce 1946 zahájena činnost MŠ Milín v nouzových prostorách na Homoli. V srpnu 1959 je dokončena stavba nové školní budovy v Milíně na sídlišti (v současnosti využívána jako školní družina při ZŠ Milín). MŠ Milín má svoje vlastní stránky.

Webové stránky školky

Z HISTORIE 
Roku 1982 je postavena nová čtyřtřídní mateřská škola v Sokolské ulici. Během stavby bylo odpracováno mnoho dobrovolných brigádnických hodin (tzv. akce Z). 

ZE SOUČASNOSTI 

Personální obsazení ve šk. roce 2017/2018

Ředitelka: Jaroslava Humlová

Učitelky:

1.třída        Helena Mazáková, Bc. Aneta Kolingerová

2.třída        Jaroslava Humlová, Klára Janoušková

3.třída        Věra Laznová, Marie Znamenáková

4.třída        Mgr. Petra Velasová, Ludmila Dvořáková + chůva Šárka Šedivá

Kuchařka:   Marie Slámová, Lenka Kadlecová

Vedoucí ŠJ: Marie Vacková

Školnice:     Radka Blažková

Uklízečka:    Vladimíra Natana


2. Kontakt:
Mateřská škola
Sokolská 320
262 31 Milín
Telefon: 318 691 336, 739 598 475
e-mail: msmilin@seznam.cz

3. Provozní doba ve školním roce 2017/2018: 6.00 – 16.30 hod. 
Každý školní rok se otvírací doba přizpůsobuje aktuálním potřebám a možnostem.

4. Počet tříd: 3: 1. tř.: 3 - 4 roky, 2. tř.: 4 - 5 let, 3. tř.: 5 - 6 let, 4. tř.: 2 - 3 roky. 
Celková kapacita školky je 100 dětí.

5. Učební plán: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s tematickým názvem „Školička U Lesíčka“.

6. Vybavení školy:
MŠ je tvořena třemi pavilony – jeden hospodářský (kuchyně, kancelář ředitelky školy, kancelář vedoucí ŠJ, bytová jednotka, skladové prostory), ve dvou zbývajících se nacházejí třídy. K budově patří rozlehlá oplocená zahrada, na které je velká herní sestava, skluzavky, pískoviště a další vybavení k pohybovému vyžití dětí.
Každá třída má své sociální vybavení (WC, umývárnu, sprchový kout, šatnu). 

7. Placení obědů a školného:
Měsíční výše školného v tomto školním roce činí: 200 Kč. Platí se zároveň s obědy buď u vedoucí školní jídelny, nebo příkazem z účtu. 

PLÁNOVANÉ AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 

Kulturní:
návštěva divadla v Příbrami, filmových představení v místním kině, hostování divadel v MŠ, kouzelnické představení v MŠ, ve spolupráci s klubem Pohádka akce ,,Pohádkový les“

Poznávací výlety: 
návštěva dopravního hřiště v Příbrami, návštěva zámku v Březnici, výlet do ZOO, návštěva Stanice zraněných zvířat ve Voticích, výlet do MŠ Pečice, polodenní pěší výlety po okolí.

Vzdělávací a zájmové:
seznamování s angličtinou v projektu ,,Angličtina hrou“, výtvarně zaměřený projekt, "Hrajeme si a tvoříme", náprava výslovnosti dětí ,,Cvičíme si jazýček“ - spolupráce s logopedem. Ve spolupráci se ZŠ projekt ,,Než půjdu do školy“.

Ozdravné:
relaxační pobyty v solné jeskyni, předplavecký výcvik

Udržování zvyků a tradic:
oslava Vánoc – seznamování se zvyky a tradicemi, vynášení Morany – vítání jara, tematické akce k ročním obdobím a svátkům, Tříkrálová sbírka 

Kulturní vystoupení:
vítání občánků Milína, veřejná vystoupení, vystoupení u příležitosti oslav adventu, besídky pro rodiče, výstavky dětských prací, Zahradní slavnost - rozloučení s předškoláky

Soutěže:
účast na výtvarných soutěžích

Oslavy:
Den bez aut – zapojení rodičů, Den Země – ekologické akce ve spolupráci se ZŠ, Měsíc knihy – spolupráce s místní knihovnou, Den dětí – praktická ukázka požární techniky Hasičského sboru Milín, závody a soutěže

Den otevřených dveří: 
při zápisu nových dětí do MŠ

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI 

Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Milín – technická zařízení. 
Webové stránky zadavatele