Obsah

Odpadové hospodářství

Podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.3 je obec povinna zajistit místa pro odkládání veškerého komunálního odpadu, který produkují domácnosti (nepodnikající fyzické osoby). Obec je povinna v souladu s vyhláškou č. 321/2014 Sb.4 zajistit minimálně místa pro oddělený sběr nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů. Původcem komunálních odpadů z domácností se obec stává v okamžiku, kdy ty ho odloží na určeném místě. Obec se současně stává vlastníkem tohoto odpadu. 

Záložky

Termíny svozu a ceník pro r. 2021

Více informací na č. tel. 318 691 326, e-mail: milin.podatelna@volny.cz

Nevyvezenou popelnici reklamujte na č. tel. 318 624 191 linka 29; 777 705 605 (Technické služby města Příbrami, p. o.)

Velkoobjemový a nebezpečný odpad se sváží na jaře a na podzim. Případnou potřebu uskladnění v jinou dobu objednejte na OÚ Milín. Za určitých podmínek je pro místní obyvatele umožněno odvážet velký odpad za hřiště. Provozní doba.

 

Zaplatit za svoz bioodpadu a obdržet známku na „hnědou popelnici“ lze těmito způsoby:

 

1. Bezhotovostní platbou na účet Obce Milín: 115-7557040247/0100 
(Po provedené platbě volejte na Obecní úřad Milín - č. tel. 318 691 326, kde Vám bude upřesněn výdej známky.)
Možno využít objednávkový formulář.

2. Osoby, které nemají přístup k internetovému bankovnictví, se na Obecním úřadě Milín - č. tel. 318 691 326, e-mailu: milin.podatelna@volny.cz mohou domluvit, jak při platbě a výdeji známky postupovat.
 

Na území obce Milín provádí sběr vytříděných nebezpečných složek komunálního odpadu Společnost Technické služby města Příbrami p. o. Pro občany se jedná o službu bezplatnou, všechny náklady na sebe přebírá obec Milín. Sběr se obvykle koná 2x ročně (jaro, podzim). 

Druhy sbíraného odpadu: zářivky, olověné akumulátory – baterie, autobaterie, výbojky, televize, ledničky a chladničky, barvy, lepidla, pryskyřice (ipoužité obaly a zaschlé zbytky), motorové oleje, znečistěné textilie - od olejů, barev, pryskyřic, pneumatiky, objemný plastový odpad (ne lahve). Žádný z těchto uvedených druhů odpadů nepatří do popelnic.

Termín svozu a časový harmonogram bývá včas zveřejněn na webu obce, vývěskách a oznámen obecním rozhlasem. Současně je také zveřejněno umístění velkoobjemového kontejneru, do kterého je možné nebezpečný odpad za dohledu pracovníka obce odevzdat. V jiný než uvedený čas je zakázáno nebezpečný odpad do kontejneru a v jeho okolí ukládat!