Obsah

Odpadové hospodářství

Podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.3 je obec povinna zajistit místa pro odkládání veškerého komunálního odpadu, který produkují domácnosti (nepodnikající fyzické osoby). Obec je povinna v souladu s vyhláškou č. 321/2014 Sb.4 zajistit minimálně místa pro oddělený sběr nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů. Původcem komunálních odpadů z domácností se obec stává v okamžiku, kdy ty ho odloží na určeném místě. Obec se současně stává vlastníkem tohoto odpadu. 

Zaplatit za svoz komunálního odpadu a obdržet známku na „popelnici“ je možné od 22. ledna 2020 do 19. února 2020 na OÚ Milín – pokladna I. patro, a to v pondělí a středu od 7.30 do 11.30 a od 12.30 do 16.00 hodin.
V jiné dny nebudou známky prodávány. Více informací na č. tel. 318 691 326, e-mail: milin.podatelna@volny.cz

Nevyvezenou popelnici reklamujte na č. tel. 318 624 191 linka 29; 777 705 605 (Technické služby města Příbrami, p. o.)

 

Termíny svozu pro r. 2020

 

Ceník svozu pro r. 2020

Zaplatit za svoz bioodpadu a obdržet známku na „hnědou popelnici“ lze těmito způsoby:

 

1. Bezhotovostní platbou na účet Obce Milín: 115-7557040247/0100 
(Po provedené platbě volejte na Obecní úřad Milín - č. tel. 318 691 326, kde Vám bude upřesněn výdej známky.)

2. Osoby, které nemají přístup k internetovému bankovnictví, se na Obecním úřadě Milín - č. tel. 318 691 326, e-mailu: milin.podatelna@volny.cz mohou domluvit, jak při platbě a výdeji známky postupovat.
 
Termíny svozu pro r. 2020: poslední svoz odpadu z hnědých popelnic se uskuteční ve čvrtek 12. listopadu 2020. Další termín bude přidán s ohledem na aktuální počasí.

Odpad ze zeleně v podobě ořezaných větví bude naposledy svezen v pondělí 16. listopadu 2020.

 

Ceník svozu pro r. 2020

Do níže uvedené objednávky doplňte požadované údaje (druh a počet známek, adresu). Z Obecního úřadu Milín obdržíte mailem informaci, kolik korun máte uhradit. Po zaplacení si budete moci známku vyzvednout v podatelně OÚ Milín. Více informací na č. tel. 318 691 326.

Objednávka 

 

Na území obce Milín provádí sběr vytříděných nebezpečných složek komunálního odpadu Společnost Technické služby města Příbrami p. o. Pro občany se jedná o službu bezplatnou, všechny náklady na sebe přebírá obec Milín. Sběr se obvykle koná 2x ročně (jaro, podzim). 

Druhy sbíraného odpadu: zářivky, olověné akumulátory – baterie, autobaterie, výbojky, televize, ledničky a chladničky, barvy, lepidla, pryskyřice (ipoužité obaly a zaschlé zbytky), motorové oleje, znečistěné textilie - od olejů, barev, pryskyřic, pneumatiky, objemný plastový odpad (ne lahve). Žádný z těchto uvedených druhů odpadů nepatří do popelnic.

Termín svozu a časový harmonogram bývá včas zveřejněn na webu obce, vývěskách a oznámen obecním rozhlasem. Současně je také zveřejněno umístění velkoobjemového kontejneru, do kterého je možné nebezpečný odpad za dohledu pracovníka obce odevzdat. V jiný než uvedený čas je zakázáno nebezpečný odpad do kontejneru a v jeho okolí ukládat!