Obsah

Odpadové hospodářství

Podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.3 je obec povinna zajistit místa pro odkládání veškerého komunálního odpadu, který produkují domácnosti (nepodnikající fyzické osoby). Obec je povinna v souladu s vyhláškou č. 321/2014 Sb.4 zajistit minimálně místa pro oddělený sběr nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů. Po odložení komunálního odpadu na určené místo se vlastníkem odpadu stává obec. 

Leták o třídění odpadů

Záložky

Od r. 2022 platí nová vyhláška o odpadech.

Obyvatelům bytů a domů byly (nebo v nejbližší době budou) rozneseny podrobné informace o způsobu platby a možnosti výběru frekvence odvozu směsného komunálního odpadu. Zároveň i formulář, který je nutno vyplnit do 16. ledna 2022.

Formulář včetně ceníku na rok 2022 (v pdf), (v excelu)

Termíny svozu směsného odpadu na rok 2022 

Více informací na č. tel. 318 691 326, e-mail: milin.podatelna@volny.cz

Nevyvezenou popelnici reklamujte na č. tel. 318 624 191 linka 29; 777 705 605 (Technické služby města Příbrami, p. o.)

Velkoobjemový a nebezpečný odpad se sváží na jaře a na podzim. Případnou potřebu uskladnění v jinou dobu objednejte na OÚ Milín. Za určitých podmínek je pro místní obyvatele umožněno odvážet velký odpad za hřiště. Provozní doba.

 

Obyvatelům domů byly doručeny písemní informace do schránek. V případě dotazů volejte na OÚ Milín.

Termíny svozu bioodpadu (včetně informací) v roce 2022

Na území obce Milín provádí sběr vytříděných nebezpečných složek komunálního odpadu Společnost Technické služby města Příbrami p. o. Pro občany se jedná o službu bezplatnou, všechny náklady na sebe přebírá obec Milín. Sběr se obvykle koná 2x ročně (jaro, podzim). 

Druhy sbíraného odpadu: zářivky, olověné akumulátory – baterie, autobaterie, výbojky, televize, ledničky a chladničky, barvy, lepidla, pryskyřice (ipoužité obaly a zaschlé zbytky), motorové oleje, znečistěné textilie - od olejů, barev, pryskyřic, pneumatiky, objemný plastový odpad (ne lahve). Žádný z těchto uvedených druhů odpadů nepatří do popelnic.

Termín svozu a časový harmonogram bývá včas zveřejněn na webu obce, vývěskách a oznámen obecním rozhlasem. Současně je také zveřejněno umístění velkoobjemového kontejneru, do kterého je možné nebezpečný odpad za dohledu pracovníka obce odevzdat. V jiný než uvedený čas je zakázáno nebezpečný odpad do kontejneru a v jeho okolí ukládat! 

Elektroodpad lze po domluvě s obsluhou na hřišti (Pavel Klouda, tel.: 607 527 906) odložit v určených hodinách.

Dále je možno odevzdat elektroodpad v areálu benzinové pumpy - viz foto.

chytrý kontejner

Znění vyhlášky o odpadech - vyhláška je platná od 1. 1. 2022